Tannu Sharma

Bajrang Dal

C T Ravi

Bharatiya Janata Party

Mohit Raj Maharaj

Hindu Samaj Party